वीरगञ्ज–१० को साविक कि.नं. ८१७ र हाल नापीमा कायम भएको कि.नं. १८ र ५३ को जग्गा पूर्ववत् महानगरको नाममा दर्ता कायम गर्ने फैसला

Leave a Reply