सम्पत्तिकर तथा व्यवसायिक करमा आर्थिक वर्षको पुससम्म १० प्रतिशत छुट दिएकोमा चैत मसान्तसम्म भूमि एवं सम्पत्तिकरमा ५ प्रतिशत छुट दिइएको

Leave a Reply