महानगरपालिका भित्र २४ वाट केन्द्र संचालित रहेकोमा ३२ वटै वडामा केन्द्र स्थापाना गरी सबै बालबालिकालाई पोषण कार्यक्रमम्मा सहभागि गराइएको

Leave a Reply