सबै वालिकालकालाई विभिन्न १३ प्रकारकारको रोगबाट जोगाउन १२ प्रकारको खोप वितरण गरी देशकै पहिलो पूर्ण खोप युक्त महानगरपालिका समेत घोषणा

Leave a Reply