आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने, नियमित खोप, प्रसुती सेवा, स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवामा सुधार गरिएको

Leave a Reply